Doosopmaat.be spant zich in voor een zo actueel en zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Doosopmaat.be houdt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Doosopmaat.be geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Doosopmaat.be geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake zou zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Doosopmaat.be garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Doosopmaat.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

* De content en structuur van de website van Doosopmaat.be is notarieel vastgelegd door File-reg. Plagiaat of "duplicate content" is dan ook strafbaar.