Verkoopvoorwaarden Doosopmaat.nl BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Artikel 1 Algemeen
A. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle zaken en overeenkomsten welke
betreffen de verkoop, levering en betaling van onze diensten en artikelen.
B. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts dan voor de verkoper
bindend, indien de verkoper die afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
C. Zijn bij een bepaalde transactie, bepaalde voorwaarden, tekeningen e.d. bescheiden,
overeengekomen, dan zijn deze slechts van kracht indien zij schriftelijk door de verkoper zijn
bevestigd.
D. Regelingen opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van de koper en/of derden,
welke van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper afwijken, zijn voor de verkoper
niet van kracht, ook niet indien de koper op zijn voorwaarden een beroep doet en de verkoper
deze in dat bepaalde geval niet uitdrukkelijk heeft tegengesproken. Tegenbevestiging van de
koper die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn voor de verkoper slechts dan bindend
indien de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
E. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook dan van kracht, indien gedeelten ervan om
welke reden dan ook niet van toepassing zouden zijn.
F. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te
kennen en deze als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden.

Artikel 2 Offerte en koopovereenkomst
A. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
B. De bij de offertes behorende bescheiden zoals tekeningen, afbeeldingen, monsters, gegevens
over gewicht en sterkte zijn slechts bij benadering bindend. Eveneens zijn de aangeboden
materiaalkwaliteiten normatief binnen de bestaande gebruikelijke afwijkingen. De tolerantie
in dikte en gramgewicht bedraagt ca. 15%. De materiaalsterkte kan ca. 15% afwijken van
hetgeen geoffreerd is. De toelaatbare maatafwijking bedraagt ca. 5%. Bij beoordeling of een
levering deze grenzen overschrijdt, geldt het gemiddelde van het totaal van de geleverde
partij.
C. Indien na acceptatie van een opdracht de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper
betwijfeld wordt, dan is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien de
koper niet onmiddellijk voor vooruitbetaling of voor uitgebreide garanties zorg draagt.
D. Alle heffingen door of vanwege de overheden opgelegd dan wel voortkomend uit voor de
golfkartonindustrie geldende maatregelen of convenanten zullen worden doorberekend.

Artikel 3 Orders
A. Orders door de koper gegeven zijn ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem
bindend. Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door
agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt.
B. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp uitmaken van een
bestelling zullen aan de koper in rekening gebracht worden.
C. De plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen en drukstempels, door de
verkoper vervaardigd, blijven de verkopers eigendom zelfs indien de koper de kosten heeft
betaald.
D. De deelname in de onkosten verzekert aan de koper dat dit materiaal uitsluitend voor hem
gebruikt zal worden en dat tot op het ogenblik dat het om enig andere reden uit de omloop
genomen wordt.
E. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste
gebruik.
F. De plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz. behorende aan de koper verblijven
in de ruimten van de verkoper voor risico van de koper.
Artikel 4 Levering
Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij franco
levering bepaalt de verkoper de wijze van verzenden. Indien een andere wijze van verzending
wordt gevolgd, zijn de eventuele meerdere kosten voor de koper. Kosten van pallets en dergelijke
zijn voor rekening en risico van de koper. De verkoper heeft ten allen tijde het recht een pallet
terug te vorderen.

Artikel 5 Risico
A. Ongeacht de wijze van levering zijn de gekochte goederen voor risico van de koper, vanaf het
tijdstip dat zij de verkopers fabriek, depot of magazijn verlaten. De koper kan verlangen dat
de verkoper een transportverzekering sluit. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening
van de koper.
B. Het door de koper of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van
verzendadvies, vrachtbrief of ontvangstbevestiging in andere vorm, geldt als bewijs dat
daarop vermelde zending door koper compleet en in uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij
het tegendeel blijkt uit een gedateerde en ondertekende aantekening van de ontvanger op het
betreffende document.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
A. De door de verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot aan het
moment van algehele voldoening van al hetgeen de verkoper krachtens overeenkomst met de
koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en renten daaronder begrepen, ongeacht het
bepaalde omtrent het risico in het vorige artikel.
B. Van inbeslagname of andere vervreemding door derden van de geleverde artikelen dient de
koper de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 7 Leveringstermijnen
A. De genoemde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. De verkoper zal trachten deze
leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.
B. Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden, zal zulks de
koper nimmer enig recht tot boete en/of schadevergoeding geven; de koper heeft dan wel het
recht de verkoper schriftelijk een andere leveringstermijn van tien dagen te stellen en indien
de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, zal de koper zonder dat
enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, de koop als ontbonden kunnen beschouwen. Indien
de gekochte goederen binnen de leveringstermijn de verkopers fabriek, depot of magazijn
hebben verlaten, wordt verkoper geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben
gehouden.
C. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zal de verkoper het recht hebben de levertijd te
verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming, of de overeenkomst, voor
zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
D. De koper is verplicht de goederen af te nemen op of direct na de afgesproken leveringsdatum.
Indien de koper de goederen later wenst te ontvangen, zullen de kosten van opslag en
handling aan de koper worden doorberekend.

Artikel 8 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
A. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst,
voor zover deze nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot schadevergoeding en/of
nalevering.
B. Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwd de volgende
omstandigheden, zelfs indien deze ten tijde van het aangaan der overeenkomst voorzienbaar
waren; storingen in het bedrijf, gebrek aan materialen en energie, staat van oorlog of beleg en
mobilisatieverklaring in Nederland, brand, ingrijpen van de overheid, requisitie van voorraden
(grondstoffen daaronder begrepen), opdracht van de overheid tot het aanmaken van
verpakkingen, werkstakingen, bedrijfsblokkades, bovenmatig ziekteverzuim van personeel,
natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden die een belemmerende
invloed op de productie of levering hebben.

Artikel 9 Betaling
A. Betaling dient plaats te hebben binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting,
op door verkoper aan te geven wijze.
B. Zowel voor als tijdens de uitvoering der koopovereenkomst heeft de verkoper bij gerede
twijfel of de wederpartij zijn verplichtingen zal kunnen nakomen het recht contante betaling,
vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen. Indien de koper niet voldoet aan hem
krachtens deze bepaling opgelegde verplichting heeft de verkoper het recht verdere uitvoering
der koopovereenkomst op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan, ofwel de
koopovereenkomst voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd zijn
recht op schadevergoeding ter zake.
C. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover de verkoper in de nakoming van zijn
verplichtingen uit overeenkomst prompt tekort schiet, bij staking van betaling, aanvraag tot
surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken
van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan verkoper
verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. De verkoper heeft dan het recht nog niet
betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de
tekortkoming in de nakoming van koper voortvloeiende.
D. De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het
nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.
E. De verkoper zal in zodanig geval van de koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerdert
met 18% rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door verkoper
gemaakt ofwel aan deze in rekening gebracht ter zake van de incassering van het door koper
verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten in het vorige lid bedoeld worden gesteld op
tenminste 15 % van de totaal verschuldigde hoofdsom, met een absoluut minimum van
EUR 150,00.

Artikel 10 Aansprakelijkheid verkoper
A. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van of in verband met enige
overeengekomen leverantie is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van deze leverantie,
althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk bij levering in
gedeelten tot ten hoogste het betreffende gedeelte van voren bedoeld bedrag.
B. Adviezen door de verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten
enzovoort, worden naar beste weten verstrekt, doch de koper kan jegens de verkoper in
verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak op schadevergoeding maken.
C. In geval van fabricage van goederen naar tekeningen, modellen, monsters of andere
aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van de koper ontvangen, neemt de koper de
volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk,
octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien
een derde op grond beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde
artikelen bezwaar maakt, vrijwaart de koper de verkoper ter zake van alle vorderingen van
welke derde dan ook en is de verkoper zondermeer gerechtigd terstond de fabricage en/of
levering te staken en vergoeding voor gemaakte kosten benevens schadevergoeding van de
koper te verlangen, zonder dat de verkoper zijnerzijds jegens de koper tot schadevergoeding
gehouden is.
D. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van de koper
of van derden, die hem in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst
ter beschikking worden gesteld, uitgezonderd die gevallen waarin de schade opzettelijk door
de verkoper of diegene voor wie de verkoper aansprakelijk is, is veroorzaakt.

Artikel 11 Afmetingen
A. Dozen worden binnenwerks gemeten en de maten worden in millimeters gemeten. Maten
worden vermeld in de volgorde: lengte-breedte-hoogte. Hierbij vormen de lengte en breedte
het grondvlak van de doos.
B. Bij platen loopt de eerst vermelde maat evenwijdig aan de richting van de golf; onder richting
van de golf wordt verstaan de richting van een golfrug of golfdal.
C. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal plus of min 7
millimeter, alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Afwijkingen bestelde aantallen
Ten aanzien van de bestelde aantallen is een afwijking van maximaal 10% toegestaan.

Artikel 13 Klachten
A. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen acht dagen na de datum vermeld
op de vrachtbrief of de verzendnota.
B. Ingeval van slechte levering, beperkt zich de verkopers verantwoordelijkheid tot de
vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het
voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve levering mogen zijn,
zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.
C. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van
betaling.
D. De verkoper dient in de gelegenheid gesteld te worden, eventuele klachten ter plaatse vast te
stellen.

Artikel 14 Geschillen
Geschillen, die niet in der minne tussen de koper en de verkoper opgelost kunnen worden, zullen
worden beslist door de rechter, van het arrondissement van de statutaire zetel of woonplaats van
de verkoper. Tenzij de wettelijke regels zich hiertegen verzetten.